Privacy policy

Privacy statement

Maatschap Facilitaire diensten Uw Financieel Huis (hierna te noemen Uw Financieel Huis) heeft als kernactiviteit de verhuur van onroerend goed en het realiseren van werkplekken t.b.v. van financiële en juridische ondernemingen. Deze ondernemingen worden gebruikers genoemd. De gebruikers van Uw Financieel Huis zijn:

Bij de dienstverlening van de genoemde gebruikers aan klanten wordt een veelheid van persoonsgegevens verwerkt. De gebruiker respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

De gebruiker moet daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving door onder andere transparant te zijn over de soorten gegevens die er worden verwerkt, de doelen voor de verwerking, met wie de gebruikers gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Dit privacy statement informeert u hierover.

Heeft u over dit privacy statement vragen? Neem dan gerust contact met één van de gebruikers op.

Welke gegevens verwerken de gebruikers?

Mogelijk worden de volgende persoonsgegevens van verwerkt:

Wanneer gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens worden verwerkt, doet de gebruiker dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

De verwerken uw persoonsgegevens is gericht op o.a. de volgende activiteiten:

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?

De gebruikers gebruikt tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product, financiële dienst of juridische dienst;

het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op de gebruiker rust, bijvoorbeeld het voldoen aan de wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via bemiddeling van de gebruiker tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden.

Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van bedrijfsvoering van de gebruiker of die van een derde. De gebruiker maakt hierbij steeds de afweging tussen uw en de eigen belangen.

De belangen van de gebruiker betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Wat is het bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

De gebruiker bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover dit nodig is. Gegevens die noodzakelijkerwijs nodig zijn bewaard de gebruiker in ieder geval gedurende de looptijd van de relatie of overeenkomst.

Als de relatie of overeenkomst eindigt dan bewaart de gebruiker de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor hem geldt. De gebruiker kan van bovenstaande afwijken indien wettelijke verplichting op dienst of activiteit van gebruiker van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met één van de gebruikers opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

Hoe staat het met de beveiliging van uw gegevens?

De gebruiker heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wanneer verstrekt de gebruiker gegevens aan derden?

Uw persoonsgegevens worden niet zomaar verstrekt aan anderen. Dit mag de gebruiker wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als de gebruiker daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekt de gebruiker uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes.

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Cookies van andere partijen

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren.

Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen.

Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacy verklaringen van deze (social media) kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.